Saturday, June 19, 2021
 
 
 
Home About Us Thai Trademark Our Clients Knowledges News/Events Contact Us
" />

Visa : คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทใดเข้ามาครับ?     คนต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทใดเข้ามาครับ?

 

Visa : Non-Immigrant     คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในประเทศไทย จะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยคนต่างด้าวจะต้องติดต่อขอรับการตรวจลงตรา( Visa)  จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้จาก 

Website ==> http://ckaworkpermitvisa.blogspot.com/p/b.html 

ทั้งนี้เมื่อได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant type “B” แล้วเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง  จะประทับตราอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 90 วัน ค่ะ 

 


 
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. รหัส B
 
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
10. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร 
11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 
12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว
13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)
14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, 
โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ 
16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
17. แผนที่บริษัท
 
 
หมายเหตุ   
1.เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2.เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ    หุ้น  ส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
3.ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและ  ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และดำเนินการ
4.หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0-2862-2727
 

• • •

 

CKA รับจดทะเบียนบริษัท / หจก. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าชาวต่างชาติ โดยทีมงานมืออาชีพ

 

C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd. ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa  ขอวีซ่าไทยต่อใบอนุญาตทำงาน  ขอwork permit ต่อwork permit  รับขอใบอนุญาทำงาน ราคา 5,990 บาท ต่อวีซ่า ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับขอวีซ่าชาวต่างชาติ ขอวีซ่าทำงาน  ต่อวีซ่าธุรกิจ  Thailand visa ขอต่อวีซ่า Visa Thailand ต่อวีซ่าทำงาน(Non-B Visa)  ราคา 5,990 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O / วีซ่า NOn-B (วีซ่าทำงาน) ราคา 18,900 บาท    

 

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

 

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.)เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า

 

 


JDP Audit | CKA Work Permit / VISA