จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจร  โดยทีมงานมืออาชีพ  มีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยาวนานกว่า 20 ปี  ด้วยผลงานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 2,000 เครื่องหมาย  ให้บริการด้วยระบบการทำงานที่ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นมาตรฐานดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล  ทำให้ CKA Thai Trademark ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

  ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามิได้เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้นไปทำการจดทะเบียนเสียก่อน จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์      ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ประเภทของเครื่องหมายการค้า
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. เครื่องหมายการค้า ( Trade Mark ) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
2. เครื่องหมายบริการ ( Service Mark )  คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
3. เครื่องหมายรับรอง ( Certification Mark ) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า  หรือบริการนั้น  เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
4. เครื่องหมายร่วม ( Collective Mark ) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น
ลำดับรายการค่าธรรมเนียม (บาท)
L1จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ1,900
L2ตรวจเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ2,000
L3จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ3,900
L4ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ3,500
L5โอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ3,500

** ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

ลำดับ รายการค่าธรรมเนียม (บาท)
1ก.01  คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
หรือเครื่องหมายรวม
1,000
ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง  อย่างละ9,000
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ                         3,900
2ก.02 คําคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (1) ฉบับละ2,000
คำโต้แย้งไม่มี
3  ก.03  คำอุทธรณ์ 
ก) อุทธรณ์คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37  ฉบับละ4,000
ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น ฉบับละ                                                         2,000
4ก.04คําขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคําขอที่ยื่นจดทะเบียนและคำขอโอนหรือมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว คำขอละ2,000
5ก.05คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คําขอละ1,000
6     ก.06     คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนตาม (1) (4) และ (5) คําขอละ            200
คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ400
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง 
ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ                                      200
ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ                                      400
คําขออื่นๆ คําขอละ                                                                          200
7  ก.07  คำขอต่ออายุการจดทะเบียน 
ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ                                2,000
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ                         18,000
8ก.08คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม ฉบับละ1,000
9ก.09  การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว ชั่วโมงละ (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง)200
การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม เป็นชุดพร้อมคำรับรอง ฉบับละ400
การขอคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ20
การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน 
ก) เอกสารไม่เกิน 40 หน้า หน้าละ20
ข) เอกสารเกิน 40 หน้า ฉบับละ800
การขอคํารับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน ฉบับละ             100
ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ200
คำขอตรวจดูแฟ้ม คำขอจดทะเบียน คำขอละ200
คำขออื่น ๆ คำขอละ200
10ก.10คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28, 28ทวิไม่มี
 11 ก.11ใบต่อแนบท้ายคำขอไม่มี 
 12 ก.12หนังสือแสดงการปฏิเสธ ไม่มี
 13ก.13 หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด  ยกเลิก 
 14 ก.14 หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดี ไม่มี
 15ก.15 หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน ไม่มี
 16 ก.16บัตรหมาย  ยกเลิก 
17ก.17หนังสือสัญญาโอนไม่มี
18ก.18หนังสือมอบอำนาจไม่มี
19ก.19หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานไม่มี
20ก.20หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงไม่มี
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม 
ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง  อย่างละไม่มี
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจําพวก มากกว่า 5 อย่าง จําพวกละ                         ไม่มี
การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละไม่มี
รูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน 5 เซนติเมตร ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกิน เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นเซนติเมตร เซนติเมตรละไม่มี

** หมายเหตุ * เฉพาะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียกเก็บ ไม่รวมค่าธรรมเนียมขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกและประเทศปลายทาง
กรมทรัพยสนทางปัญญา (/th/component/obrss/dip.html)
DIP-NEWS (/th/component/obrss/dip-news.html)

Powered by MakeWebEasy.com