รับทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี
  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี รับตรวจสอบบัญชีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, ขายตั๋วเครื่องบิน, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า, จัดอบรม, สถานดูแลเด็กและคนชรา, โรงเรียน, สถาบันสอนภาษา, โฆษณา, นายหน้า ตัวแทนซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน ฯลฯ ทำให้ CKA ได้รับความไว้วางใจจากนิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศใช้บริการทางด้านบัญชีและภาษีกับ CKA มากกว่า 450 ราย

  นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำบัญชี, งบการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมยื่นภาษี ทั้งกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนบุคคลธรรมดา (บุคคล, ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนสามัญ) มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร แต่ไม่ต้องจัดทำงบการเงินและตรวจสอบ

นิติบุคคล
  กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการรับทำบัญชีพร้อมยื่นภาษีเริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน
  บริการท่านโดยทีมนักบัญชีที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 10 ปี และควบคุมงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านบัญชี, ภาษีและสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

1. บริการด้านบัญชี
บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ จัดทำบัญชีตามมาตรฐานทาววิชาชีพบัญชี  โดย “ผู้ทำบัญชี”  ที่มีคุณสมบัติความถ้วนพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ขอบข่ายงานบริการรับทำบัญชี
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
• ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
• วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
• จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
• จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
• จัดทำงบการเงินภาษาไทยประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• จัดทำงบการเงินทุกเดือน
• จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
2. บริการด้านภาษี

บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ขอบข่ายงานบริการด้านภาษีอากร
2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
• แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1 ก)
• แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
• แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54)
• แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
• จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
• คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
• จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

3. งานด้านประกันสังคม
บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ ให้บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม รวมถึงการจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประจำเดือนและนำส่งกองทุนทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคม ตามเวลาที่กำหนด
*** สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการด้านบัญชีรายเดือน ***
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ฟรี!
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี ฟรี!
• บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม ฟรี!

4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ โดยนักบัญชีและผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 20 ปี
5. ริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร ฟรี!

บุคคลธรรมดา
  บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคล, ร้านค้า และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง มีบริการดังนี้ จัดทำและยื่นแบบภาษี ได้แก่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94)
จัดเตรียมและสอบทานรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
จัดทำบัญชีคุมสินค้า
ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
ให้คำปรึกษา และให้การแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

  ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาติดต่อที่บริษัทโดยตรง  และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เบื้องต้นได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ผู้ทำบัญชีและภาษี” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้าอย่างแท้จริง  
บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ CKA ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

รับตรวจสอบบัญชี
  นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกรมพัฒนาธุรการค้า กระทรวงพาณิชย์

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ  สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน Service, Merchandise และ Manufacturing ในหลายอุตสาหกรรม

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
• ตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
• เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
• การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

บริการเพิ่มเติม
1.  จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
2. จัดทำสบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
3. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย)

อัตราค่าบริการ
  ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี

  ค่าสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

  ท่านสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถาม หรือ เข้ามาติดต่อที่บริษัทโดยตรง และรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เบื้องต้นได้ด้วยความยินดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือก “ ผู้ทำบัญชีและภาษี ” ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรับผิดชอบต่องานของลูกค้าอย่างแท้จริง  

บริษัท ซี.เค.เอ.ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ CKA ได้มีโอกาสให้บริการในเร็ววันนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้