ขอใบอนุญาตทำงานและรับทำวีซ่า
(WORK PERMIT & VISA)
  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ทีมงาน CKAเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้าทำให้CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

  หากท่านกำลังมองหาผู้ให้บริการด้าน WORK PERMIT&VISA ให้กับต่างชาติที่อยู่ในไทย   

  CKA มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านรับทำ Work permit (รับขอใบอนุญาตทำงาน) ต่อใบอนุญาตทำงาน และด้านวีซ่า (Visa) รับทำวีซ่า รับขอวีซ่า รับต่อวีซ่า ทุกประเภท เช่น วีซ่าทำงาน (Non-B) วีซ่าแต่งงาน วีซ่าครอบครัว วีซ่าคู่สมรส วีซ่าบุตรไทย (Non-O) วีซ่าบั้นปลายชีวิต (วีซ่าเกษียณอายุ) รวมถึงเปลี่ยนประเภทวีซ่า (เปลี่ยนวีซ่า) แบบครบวงจร ด้วยราคายุติธรรม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการรับทำวีซ่า รับทำ Work permit (ขอใบอนุญาตทำงาน) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับบริการรับทำวีซ่า รับทำ Work permit (ขอใบอนุญาตทำงาน) จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแก่ท่าน
"ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องขั้นตอนและเอกสารจะหมดไปหากท่านติดต่อมาทาง CKA # ผู้ให้บริการรับทำ Work permit ,รับทำวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 21 ปี"

 

รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)
ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณี   ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง

  ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหสถานซึ่งได้แก่  โรงแรม ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และ เกสเฮ้าส์  แมนชั่น  อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆ ไปให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า  หรือ  ผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ  ตม.30

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 1 ปี ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน  คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัว

แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522


วิธีการแจ้ง

1.  คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง

2. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

3. แจ้งผ่านออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ตม.

หมายเหตุ (ตามข้อ 1-2) คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกิน

กำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 

**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

**กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้มารายงานตัว

แจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

 

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  รับทำ WORK PERMIT (รับขอใบอนุญาตทำงาน)
  รับต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
  รับเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
  รับแจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  รับขอวีซ่าทำงาน-Non-Immigrant Visa B (Non-B)
  รับต่อวีซ่าทำงาน-Non-Immigrant Visa B (Non-B)
  รับขอวีซ่าติดตามครอบครัว-Non-Immigrant Visa O (Non-O)
  รับต่อวีซ่าติดตามครอบครัว-Non-Immigrant Visa O (Non-O)
  รับขอวีซ่าแต่งงาน-Non-Immigrant Visa O (Non-O) สามีไทย / ภรรยาไทย
  รับต่อวีซ่าแต่งงาน-Non-Immigrant Visa O (Non-O) สามีไทย / ภรรยาไทย
  รับขอวีซ่านักศึกษา-Non-Immigrant Visa ED (Non-ED) 
  รับต่อวีซ่านักศึกษา-Non-Immigrant Visa ED (Non-ED)
  รับขอวีซ่าชีวิตบั้นปลาย-Non-Immigrant Visa O (Non-O, Non-OA)
  รับต่อวีซ่าชีวิตบั้นปลาย-Non-Immigrant Visa O (Non-O, Non-OA)    
  รับเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  รับทำ Re-Entry (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
  รับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน (Report 90 days)
  รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

 

ลำดับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ค่าบริการ (บาท)
W1ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี 8,500
W2ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 7,900
W3ขอใบอนุญาตทำงาน (ที่One Stop Services)7,900
W4ต่อใบอนุญาตทำงาน (ที่ One Stop Services)7,500
W5ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน (ที่ One Stop Services)7,900
W6ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี (ที่ One Stop Services)7,500
W7แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน2,900
W8ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)12,000
W9ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ)11,000
W10ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี)12,000
W11ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (นนทบุรี)11,000
W12ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นครปฐม)13,000
W13ต่อใบอนุญาตทำงาน (นครปฐม)12,000
W14ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (สมุทรสาคร)13,000
W15ต่อใบอนุญาตทำงาน (สมุทรสาคร)12,000

** ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

ลำดับVISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)ค่าบริการ (บาท)
V1ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) 10,000
V2ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี  (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)10,000
V3ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) 7,900
V4ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services)7,500
V5ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services)7,900
V6ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี  (ที่ศูนย์ One Stop Services)7,900
V7วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 3,900/ท่าน, สำหรับบุตร 3,500/ท่าน)7,500บาท/ครอบครัว
V8ขอวีซ่าชีวิตบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์    7,900
V9ต่อวีซ่าชีวิตบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี7,500

** ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

ลำดับVISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)ค่าบริการ (บาท)
V10ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.303,500
V11รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน2,000
V12เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่3,500
V13แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)2,000
V14Single Re-Entry Visa  ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง2,800
V15Multiple Re-Entry Visa  ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง2,800
V16ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B)3,500
V17ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ)12,000
V18ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ)11,000
V19เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)17,900
V20เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O17,900
V21เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)17,900
V22เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O17,900
V23ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี)15,000
V24ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี)15,000
V25ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) นครปฐม15,000
V26ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นครปฐม)13,000
V27ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรสาคร) 15,000
V28ต่อวีซ่าทำงานองค์การเอกชนต่างประเทศ ((NGO)8,500
V29ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่3,500

** ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา / การเปลี่ยนประเภทวีซ่า
1. เพื่อทำงานในบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(รหัสB)
2. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50ปี(รหัส O) , (รหัส O/O-A)
3. เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10ล้านบาท รหัส B
4. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O
5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O
6. เพื่อศึกษา รหัส ED
7. เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)
8. เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(รหัส O)
9. เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
10. เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)
11. เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)ให้กับต่างชาติในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
1.ต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) Non-B Visa /Non-O Visa
2.บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อชาวต่างชาติ 1 คน (กรณีคนต่างชาติมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจะต้องจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนจะลดลงได้กึ่งหนึ่ง เหลือ 1 ล้านบาท)
3.ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน
4.อัตราส่วนระหว่างต่างชาติกับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 ( ต่างชาติ 1 คนต่อคนไทย 4 คน)
5.บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6.บริษัทฯจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีล่าสุด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงินเดือนขั้นต่ำของชาวต่างชาติ จะขึ้นอยู่กับสัญชาติ โดยมีจำนวน ตั้งแต่ 25,000 -50,000 บาท รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

สัญชาติ

ค่าจ้างขั้นต่ำ

(บาท/เดือน)

1. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย  แคนาดา,ญี่ปุ่น และสหรัฐ

50,000

2. ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน และฮ่องกง

45,000

3. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,สิงคโปร์,ไต้หวัน,ฮ่องกง

35,000

กัมพูชา,พม่า,ลาว) และทวีปอเมริกาใต้, 

 

ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง,เม็กซิโก,ตุรกี,รัสเซีย และแอฟริกาใต้

 

4. ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้) ,กัมพูชา,พม่า,ลาว    และเวียดนาม

25,000

ขั้นตอนในการขอวีซ่าทำงาน ( Non-B Visa)
1.ต่างชาติจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าทำงาน (Non-Immigrant “B” Visa) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก
2.ยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า (เปลี่ยนวีซ่า) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa), ผ.30,ผผ.90 ทั้งนี้จะต้องยื่นก่อนวีซ่าหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน หากวีซ่าหมดอายุแล้ว ไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราวีซ่า
**ทั้งนี้กรณีต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทย นายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตทำงานแทนต่างชาติ ( บต.32 เดิมเรียก ตท.3) เพื่อให้ต่างชาติใช้ประกอบในการขอวีซ่าทำงาน(Non-Immigrant “B” Visa) จากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ**

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้