จดทะเบียนธุรกิจ

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 20ปี ทำให้ทีมงาน  CKAเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา), จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกประเภท, รับเปลี่ยนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัท, ขอใบอนุญาตนำเที่ยว, ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา-บุหรี่ เป็นต้น

  ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า บริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้  CKA เป็น ที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการ ร้านค้าและหน่วยงานราชการด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 20 ปี

“การติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ มักมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และต้องใช้เวลา  ให้ทางเราได้ช่วยดูแลท่านแทน”

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด  3,900  บาท
(รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 8,810  บาท
(รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)

ข้อมูลที่จะต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท
1. ชื่อบริษัท ไทย/อังกฤษ (พร้อมชื่อสำรอง)  รวม 2-3 ชื่อ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมเบอร์โทร และอีเมล์
3. สัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
4. กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
5. ทุนจดทะเบียน
6. ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมรหัสประจำบ้าน
7. แผนที่ตั้งสำนักงาน

ฟรี!! จองชื่อบริษัท                                                 
ฟรี!! ออกแบบตรายาง  
ฟรี!! ไฟล์ตรายาง  ( AI)      
ฟรี!! คัดสำเนาเอกสารจดทะเบียนครบชุด พร้อมใช้งาน
ฟรี!! แบบฟอร์มเอกสารบัญชี
ฟรี!! ขอรหัส ยื่น E-filing
ฟรี!! ขอรหัสยื่นภาษี ทาง อินเตอร์เน็ต
ฟรี!! ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องบัญชี และภาษีอากร

เอกสารที่ท่านจะได้รับ
1.ใบทะเบียนพาณิชย์   2.หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ 3.หนังสือบริคณห์สนธิ  (บอจ.2) 4. รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 5. รับรองตราประทับ (บอจ.3)  6.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 7.ตรายาง 8.แบบฟอร์มเอกสารบัญชี  9.รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

 
คำถามที่พบบ่อย
บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างกันอย่างไร??
จำนวนผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้ร่วมทุน ซึ่งในการเริ่มต้นจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีจำนวนผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป แต่หากเราจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ถ้าลองมองเทียบกันในเรื่องของจำนวนผู้เริ่มก่อตั้งแล้วก็จะทำให้เรามองเห็นภาพง่าย ๆ ว่าห้างหุ้นส่วนสามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่าบริษัท
เรื่องของความรับผิดชอบ  บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งคำว่าจำกัดนั้นก็มาจากการที่จำกัดความรับผิดชอบตามทุนจดทะเบียนของเรานั่นเอง ในส่วนของบริษัทจะจำกัดความรับผิดชอบให้กับทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนหากมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจจะรับผิดชอบตามเปอร์เซ็นต์หุ้นที่แต่ละคนได้ถือไว้ ในทางกลับกันถ้าเป็นการจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วนจะต้องมีคนหนึ่งในหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นคนถือหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่จะต้องรับผิดชอบไม่กำจัดจำนวน นั่นหมายความว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะมีความเสี่ยงกว่าหุ้นส่วนคนอื่น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทจำกัดที่ทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบเท่ากัน
• ราคาค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง อย่างที่เราได้ทราบกันไปในข้างต้นแล้วว่า การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่าบริษัทและมีราคาค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเช่นกัน
ทุนจดทะเบียนต้องเท่าไหร่??
สำหรับผู้ที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้ว ข้อควรระวังที่พึงต้องทราบก็คือทุนจดทะเบียน แม้ว่าท่านจะทำการจดทะเบียนบริษัทมานานแล้วหรือกำลังจะจดทะเบียน เรื่องของทุนจดทะเบียนก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสับสนกันอยู่ สำหรับผู้ประกอบการแล้วเรื่องที่ควรจะทราบอันดับแรกก็คือ ผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจดทะเบียนอยู่ก่อนมากกว่าเงินจดทะเบียน 25% โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัททั่วไปจะนิยมจดทะเบียนบริษัทกันอยู่ที่  1 ล้านบาท ซึ่งก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามสงสัยขึ้นมาว่าทำไมผู้ประกอบการจึงนิยมจดทะเบียนกันอยู่ที่ทุนนี้ ซึ่งหากถามว่าบริษัทที่จะทำการจดทะเบียนนั้นสามารถจดเพิ่มขึ้นหรือน้อยกว่านี้ได้หรือไม่  คำตอบคือสามารถทำได้แต่หากมองในมุมกลับกันจะพบว่าเวลาที่บริษัทเราต้องการทำธุรกิจซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นมาและจำเป็นต้องมีการทำสัญญาซื้อขายในเรทราคาที่สูงขึ้น แน่นอนว่าความน่าเชื่อถือขององค์กรคุณจากเงินทุนการจดทะเบียนบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเกิดความราบรื่น ทั้งยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทเพื่อให้คู่ค้าของเราเกิดความมั่นใจในการที่จะมาทำธุรกิจด้วยกับเรานั่นเอง
ลำดับรายละเอียดงานบริการค่าบริการ (บาท)
R1จดทะเบียนบริษัทจำกัด2,000
R2จดทะเบียนบริษัทจำกัดและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่2,590
R3จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด2,000
R4จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่2,590
R5จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร2,000
R6จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500
R7จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์2,480
R8จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม2,680
R9จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)2,000
R10จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจออนไลน์)2,000
R11จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500
R12จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)2,500
R13จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)2,500
R14จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์2,000
R15จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน2,980
R16จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก2,500
R17จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ2,500
R18จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)2,500
R19จดทะเบียนลดทุนบริษัท2,500
R20จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน2,500
R21จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ2,500
R22จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ2,000
R23จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)2,000
R24จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร2,500
R25จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500
R26ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ1,000
R27จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ2,000
R28จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์1,000
R29จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ2,500
R30จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด6,900
R31จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)5,500
R32จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)6,900
R33ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง2,500
R34คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ750
R35ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว2,000
R36ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่2,000
R37ลงทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก (Paperless)2,000

** ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

Powered by MakeWebEasy.com